۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

 

نام آفت: کرم سفید ریشه

نام علمی: polyphylla adspersa  

طرز خسارت: حشرات کامل مختصری از برگ تغذیه می کنند.لاروها به مدت 3-2  سال از ریشه اکثر گیاهان تغذیه می کنند. 

زمستان گذرانی: لاروها در ماههای سرد سال به اعماق خاک فرو می روند. 

نحوه مبارزه: زیر و رو کردن خاک در ماههای  گرم سال-یخ آب زمستانه