۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

سیاست های کلی محیط زیست در بخش کشاورزی اجرایی می شود

نخستین نشست شورای محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی، با هدف بررسی و تطبیق سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرایی شدن آن در بخش کشاورزی برگزار شد.