۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

کود مایع

این محصول حاوی اکید پتاسیم،اسید فورمیک، سیتوکینین، ایندو استیک اسید  و باکتری های مفید می باشد  که علاوه بر افزایش باردهی و توپر شدن میوه ها، باعث کشیده شدن سایز میوه ها نیز می شود .