۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

 

نام آفت: سوسک شاخک بلند رز آسه

نام علمی: osphranteria coerulescens  

طرز خسارت: لارو داخل سرشاخه ها فعالیت  دارد و از محتویات داخل ساقه تغذیه می کند. 

زمستان گذرانی: لارو داخل شاخه های آلوده . 

نحوه مبارزه: هرس و سوزاندن شاخه های آلوده .