۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

 

نام آفت: سوسک برگ خوار نارون

نام علمی: Galerucella luteola   

طرز خسارت: حشرات کامل برگ را قلوه کن  می کنند و لاروها برگ را توری می کنند. 

زمستان گذرانی: حشره کامل در زیر خاک و شکاف درختان.

نحوه مبارزه: استفاده از ارقام مقاوم نارون- مبارزه با یک سم انتخابی